venture

venture
['vençë:] n 1. projekt; sipërmarrje, ndërmarrje; a risky venture ndërmarrje e rrezikshme. 2. përpjekje, sprovë; his first film venture përpjekja e tij e parë në kinematografi; a new venture in publishing një sprovë e re në fushën e botimeve. 3. aventurë.
at a venture kuturu; rastësisht.
-v 1. rrezikoj; vë në rrezik (jetën, pasurinë etj). 2. marr në sy; kuturis, marr guximin, guxoj të; venture to do sth marr në sy të bëj diçka; she ventured to call him ajo kuturisi ta merrte në telefon; nothing venture nothing gain prov. kush s'guxon nuk fiton. 3. hamendësoj; provoj; venture at a reason provoj të gjej një arsye. 4. guxoj të hyj/të dal; they ventured out on the thin ice ata morën guximin të dilnin jashtë mbi akullin e hollë.
venture forth guxoj të dal.
venturesome ['vençë:sëm] adj 1. i kuturisur; aventurier. 2. me rrezik (udhëtim etj)
* * *
aventur

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Venture — Ven ture, v. i. [imp. & p. p. {Ventured}; p. pr. & vb. n. {Venturing}.] 1. To hazard one s self; to have the courage or presumption to do, undertake, or say something; to dare. Bunyan. [1913 Webster] 2. To make a venture; to run a hazard or risk; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • venture — vb Venture, hazard, risk, chance, jeopardize, endanger, imperil can all mean to expose to the chance of being unsuccessful, lost, or injured. Venture implies a daring to stake something (as the success of an action or undertaking, one s life, or… …   New Dictionary of Synonyms

 • venture — ven·ture / ven chər/ n: an undertaking involving chance, risk, or danger; esp: a speculative business enterprise see also joint venture Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • Venture — Ven ture, v. t. 1. To expose to hazard; to risk; to hazard; as, to venture one s person in a balloon. [1913 Webster] I am afraid; and yet I ll venture it. Shak. [1913 Webster] 2. To put or send on a venture or chance; as, to venture a horse to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Venture — Ven ture (?; 135), n. [Aphetic form of OE. aventure. See {Adventure}.] 1. An undertaking of chance or danger; the risking of something upon an event which can not be foreseen with certainty; a hazard; a risk; a speculation. [1913 Webster] I, in… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • venture — [ven′chər] n. [ME, aphetic for aventure: see ADVENTURE] 1. a risky or dangerous undertaking; esp., a business enterprise in which there is danger of loss as well as chance for profit 2. something on which a risk is taken, as the merchandise in a… …   English World dictionary

 • venture — (v.) mid 15c., to risk the loss (of something), shortened form of aventure, itself a form of ADVENTURE (Cf. adventure). General sense of to dare, to presume is recorded from 1550s. Noun sense of risky undertaking first recorded 1560s; meaning… …   Etymology dictionary

 • venture — [n] gamble, attempt adventure, baby*, chance, deal, endeavor, enterprise, essay, experiment, exploit, feat*, hazard, header, investment, jeopardy, peril, pet project*, project, proposition, pursuit, risk, setup*, shot*, spec*, speculation, stab* …   New thesaurus

 • venture on — index commence Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • venture — ► NOUN 1) a risky or daring journey or undertaking. 2) a business enterprise involving considerable risk. ► VERB 1) dare to do something dangerous or risky. 2) dare to say something that may be considered audacious. ● nothing ventured, nothing… …   English terms dictionary

 • Venture — A venture is a major undertaking, synonymous with adventure. But can also refer to:In automobiles: * Chevrolet Venture, a General Motors Corporation minivan. * VentureOne, a concept car by Venture VehiclesIn business: * Joint venture, a strategic …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”